Enhancing Research Culture in Higher Education in Kosovo (ResearchCult)
www.researchcult.net

Projekti Bankës Botërore për grantet shkollore në ngritjen e kapaciteteve për mësimdhënësit
Ofrimi i trajnimit në Edukimin Inkluziv për këto shkolla:

ShFMU “Hamit Sejdiu” – Kërpimeh, Podujevë
ShFMU “Naum Veqilharxhi” – Llapashticë, Podujevë
ShFMU “Pandeli Sotiri” – Obiliq
ShFMU “Ali Kelmendi” – Barilevë, Prishtinë
ShFMU “Ardhmeria” – Ramoc, Gjakovë
ShFMU “Pjeter Pogdani” , Prishtinë
ShFMU “Ramiz Sadiku”, Pejë

Trajnim Ndërkombtar ‘’ Çrregullimet e gjumit te fëmijët dhe të rriturit’

Instituti IREDS, organizon trajnimin Ndërkombtar ‘’ Çrregullimet e gjumit te fëmijët dhe të rriturit’’, i cili është i akredituar nga Oda e Infermierëve të Kosovës. Trajnimi do të mbahet nga Olaf Dunse, docentë dhe terapistë nga Gjermania, me mbi 30 vite përvojë pune me fëmijë dhe adoleshentë. Pjesëmarrja aktive vlerësohet: 10 pikë Pjesëmarrja pasive vlerësohet: 8…

Continue Reading

IREDS, hap thirrje për trajnime pa pagesë në fushën e shërbimeve të kujdesit psiko-social

IREDS, në kuadër të projektit ‘’Rritja e punësimit të të rinjve në Kosovë përmes trajnimit dhe mbështetjes së themelimit të bizneseve te reja (start-ups) në shërbimet e kujdesit psiko-social’’, projekt i mbështetur nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit (MKRS) hap thirrje për trajnim në modulet: 1. Trajnim për Vlerësimet dhe Intervenimet Psikologjike. 2. Trajnim…

Continue Reading

IREDS, realizon fazën e mentorimit ne kuadër të projektit “My career from 02 Hero”

Instituti IREDS, në kuader të projektit“Karriera ime nga Zero në Hero”, mbajti takime individuale me pjesëmarrësit duke i prezantuar raportin e pyetësorit të Holland. Mentorimi individual kishte për qëllim për të rritur ndërgjegjësimin e pjesëmarrësve për profesionet potenciale që iu përshtaten dhe për t’ju ofruar një kuptim më të mirë të mundësive për karrierë. Ky…

Continue Reading

IREDS, në kuadër të projektit”From Zero 2 Hero” mban modulin e parë për orientimin në karrierë

Sot, Instituti IREDS, ne kuader te projektit“Karriera ime nga Zero në Hero”, mbajti Modulin e pare ”Identifikimi i kapaciteteve personale, interesave, dhe aftësive të marrjes së vendimeve në lidhje me karrierën”. Trajnimi kishte qasje interaktive per te identifikuar faktoret influencues ne vendimarrjen e te rinjve per karriere dhe meton te kontribuoje ne pergaditjen te rinjve…

Continue Reading

IREDS, fillon bashkëpunimin me Save the Children in Kosova.

Në kuadër të projektit të Save the Children “Fuqizimi i Organizatave Lokale të Shoqërisë Civile 2017-2021”, IREDS do të realizoj një vlerësim për të identifikuar nevojën për mbështetjen psiko-sociale/shëndetin mendor në grupet e synuara si anëtarët e stafit të SCiK, OSHC-të partnere, prindërit/kujdestarët, palët e interesuara dhe fëmijët gjatë dhe pas pandemisë COVID-19. Projekti realizohet…

Continue Reading

IREDS fillon bashkëpunimin me organizatën TOKA në projektin rajonal “02 Hero”

Instituti për Kërkim, Edukim dhe Zhvillim Social (IREDS) është ndër fituesit e thirrjes për impelementimin e modelit “të gjitha në një vend” për punësimin e të rinjëve NEET (të rinjë të pa përfshirë në edukim, punësim apo trajnim), pjesë e projektit “Karriera ime nga Zero në Hero” të mbështetur nga Bashkimi Europian. Projekti Hero ofron…

Continue Reading

IREDS – AKREDITOHET NGA MASHTI PËR TRAJNIMIN E MËSIMDHËNËSVE PËR EDUKIMIN INKULZIV DHE METODOLOGJI TË REJA NË MËSIMDHËNIE

Instituti për Kërkim, Edukim dhe Zhvillim Social (IREDS) e akrediton në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë programin e trajnimit për mësimdhënës filelstar dhe karrieres në fushën e Edukimit Inkluziv dhe Metodologjit të reja në Mësimdhenie. Ky trajnim u ofron mësimdhënësve një përspekitvë të trendeve të fundit në zhvillimin e arsimit parauniversitar, në të cilin…

Continue Reading