Nënshkrimi i marrëveshjes me ShFMU “Pandeli Sotiri” në Obiliq

Nënshkrimi i marrëveshjes me ShFMU “Pandeli Sotiri” në Obiliq Instituti IREDS sot nënshkroi marrëveshjen e bashkëpunimit me Shkollën Fillore dhe të Mesme të Ulët “Pandeli Sotiri” në Obiliq për ofrim të trajnimeve në Edukimin Inkluziv / Gjithëpërfshirës për gjithë stafin mësimdhënës të kësaj shkolle. Ky projekt financohet nga Programi i Bankës Botërore, i cili ka…

Continue Reading

Nënshkrimi i marrëveshjes me ShFMU “Pandeli Sotiri” në Obiliq

Instituti IREDS sot nënshkroi marrëveshjen e bashkëpunimit me Shkollën Fillore dhe të Mesme të Ulët “Pandeli Sotiri” në Obiliq për ofrim të trajnimeve në Edukimin Inkluziv / Gjithëpërfshirës për gjithë stafin mësimdhënës të kësaj shkolle. Ky projekt financohet nga Programi i Bankës Botërore, i cili ka për  qëllim ngritjen e kapaciteteve të shkollave të arsimit…

Continue Reading

Trajnim në Programin SPSS

Instituti IREDS organizon Trajnim në SPSS (Paketa Statistikore për Shkencat Sociale). Trajnimi mbahet gjatë tri ditëve, dhe ofron 20 orë akademike. Trajnimi ofrohet për studentë (sidomos të studimeve pasdiplomike, Master dhe doktorraurë, por edhe Bachelor) të shkencave sociale, ekonomike, mjekësore, etj, personave që punojnë në organizatat e shoqërisë  civile, institucionet publike, apo nësektorin e biznesit, të cilët…

Continue Reading

Përfundoi moduli i parë në trajnimin e Edukimit Inkluziv

Moduli u ofroi pjesëmarrësve njohuri rreth kornizës ndërkombëtare, e posaçërisht asaj vendore rreth edukimit inkluziv dhe qasjeve gjithëpërfshirëse në arsim. Pjesëmarrësit poashtu patën mundësi të reflektojnë përmes rastit studimor rreth praktikave shkollore në edukimin inkluziv. Në vikendin në vazhdim vijon moduli i dytë “Shkolla inkluzive – vlerësimi dhe modelimi i shkollës inkluzive”. Foto nga trajnimi

Continue Reading

Trajnime në Edukimin Inkluziv / Gjithëpërfshirës

Ftesë për regjistrim! Instituti për Kërkim, Edukim dhe Zhvillim Social (IREDS) organizon trajnimin për mësimdhënës në fushën e edukimit inkluziv/gjithëpërfshirës. Pjesëmarrës për këtë trajnim janë të gjithë mësimdhënësit që punojnë në arsimin parashkollor, fillor, të mesëm të ultë dhe të mesëm të lartë. Ky trajnim u ofron mësimdhënësve një përspekitvë të trendeve të fundit në zhvillimin e…

Continue Reading

Akreditohet Programi Trajnimit per Mesimdhënës

Instituti për Kërkim, Edukim dhe Zhvillim Social (IREDS) e akrediton në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë programin e trajnimit për mësimdhënës filelstar dhe karrieres në fushën e edukimit inkluziv. Ky trajnim u ofron mësimdhënësve një përspekitvë të trendeve të fundit në zhvillimin e arsimit parauniversitar, në të cilin kanë filluar reformat e mësimit inkluziv në…

Continue Reading

IREDS akreditohet nga MASHT për ofrim të trajnimeve për mësimdhënës

IREDS akreditohet nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë për ofrimë të shërbimeve të trajnimit për ngritje profesionale të mësimdhënësve të cilët punojnë në shkollat e arsimit parauniversitar. Trajnimet ofrohet gjatë shërbimit me qëllim të avancimit të njohurive dhe shkathtësive të reja për të përmbushur kërkesat e ri-licencimit nga MASHT, si dhe në zhvillimin e…

Continue Reading

IREDS merr të drejten e eksluzivitetit për teste nga Stoelting

IREDS merr të drejten e eksluzivitetit për teste nga Stoelting IREDS nënshkruan marrëveshje të bashkëpunimit me kompaninë amerikane Stoelting, një nga kompanitë më të mëdha botërore për testime psikologjike. Me këtë rast, IREDS merr të drejten e eksluzivitetit për Kosovë, për adaptimin dhe shitjen e testeve të inteligjencës Leiter, si dhe të drejten dhe eksluzivitetin…

Continue Reading