IREDS akreditohet nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë për ofrimë të shërbimeve të trajnimit për ngritje profesionale të mësimdhënësve të cilët punojnë në shkollat e arsimit parauniversitar. Trajnimet ofrohet gjatë shërbimit me qëllim të avancimit të njohurive dhe shkathtësive të reja për të përmbushur kërkesat e ri-licencimit nga MASHT, si dhe në zhvillimin e kapaciteteve të reja, si për shembull në menaxhimin e shkollave.