REDS, përfundoi trajnimin për ngritjen e kapaciteteve të stafit të organizatës, ‘’Public Organization for Local Initiatives and Supports – POLIS ‘’ Vineland Adaptive Behavior Scales (Third Edition) ishte testi psikologjik të cilin trajneri, PhD. Florim Gallopeni e praktikoi me pjesëmarrsit përfitues të këtij projekti. Përveç aspektit teorik dhe qasjes praktike duke e administruar testin pjesëmarrësit mes vete(role-play), pati diskutime dhe reflektime rreth vlerësimeve dhe impaktit të tyre në ndërtim të një intervenimi efektiv të mbështetur në evidencë. IREDS, do të vazhdojë në ndërtimin e kapaciteteve të profesionisëve të rinj, në mënyrë që të kontribuojë ofrimin e shërbimeve sa më cilësore terapeutike.

Ky projekt realizohet nga IREDS, ne kuader te Polis, mbeshtetur nga Save the Children in Kosova.

#IREDS #Polis #SiCK