Instituti IREDS, në kuader të projektit
“Karriera ime nga Zero në Hero”, mbajti takime individuale me pjesëmarrësit duke i prezantuar raportin e pyetësorit të Holland.

Mentorimi individual kishte për qëllim për të rritur ndërgjegjësimin e pjesëmarrësve për profesionet potenciale që iu përshtaten dhe për t’ju ofruar një kuptim më të mirë të mundësive për karrierë.

Ky projekt rajonal realizohet nga TOKA ne Kosove ne bashkepunim me organizatat partnere, dhe mbështetet nga Bashkimi Evropian.

#IREDS
#TOKA

#careercoaching