IREDS, realizon fazën e mentorimit ne kuadër të projektit “My career from 02 Hero”

Instituti IREDS, në kuader të projektit“Karriera ime nga Zero në Hero”, mbajti takime individuale me pjesëmarrësit duke i prezantuar raportin e pyetësorit të Holland. Mentorimi individual kishte për qëllim për të rritur ndërgjegjësimin e pjesëmarrësve për profesionet potenciale që iu përshtaten dhe për t’ju ofruar një kuptim më të mirë të mundësive për karrierë. Ky…

Continue Reading

IREDS, në kuadër të projektit”From Zero 2 Hero” mban modulin e parë për orientimin në karrierë

Sot, Instituti IREDS, ne kuader te projektit“Karriera ime nga Zero në Hero”, mbajti Modulin e pare ”Identifikimi i kapaciteteve personale, interesave, dhe aftësive të marrjes së vendimeve në lidhje me karrierën”. Trajnimi kishte qasje interaktive per te identifikuar faktoret influencues ne vendimarrjen e te rinjve per karriere dhe meton te kontribuoje ne pergaditjen te rinjve…

Continue Reading

IREDS, fillon bashkëpunimin me Save the Children in Kosova.

Në kuadër të projektit të Save the Children “Fuqizimi i Organizatave Lokale të Shoqërisë Civile 2017-2021”, IREDS do të realizoj një vlerësim për të identifikuar nevojën për mbështetjen psiko-sociale/shëndetin mendor në grupet e synuara si anëtarët e stafit të SCiK, OSHC-të partnere, prindërit/kujdestarët, palët e interesuara dhe fëmijët gjatë dhe pas pandemisë COVID-19. Projekti realizohet…

Continue Reading

𝐎𝐍𝐋𝐈𝐍𝐄 𝐖𝐎𝐑𝐊𝐒𝐇𝐎𝐏 𝐎𝐍 𝐆𝐔𝐈𝐃𝐄𝐋𝐈𝐍𝐄𝐒 𝐅𝐎𝐑 𝐑𝐄𝐒𝐄𝐀𝐑𝐂𝐇 𝐄𝐓𝐇𝐈𝐂𝐒 𝐀𝐍𝐃 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐆𝐑𝐈𝐓𝐘 𝐀𝐍𝐃 𝐓𝐨𝐑 𝐅𝐎𝐑 𝐑𝐄𝐒𝐄𝐀𝐑𝐂𝐇 𝐄𝐓𝐇𝐈𝐂𝐒 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐈𝐓𝐓𝐄𝐄

IREDS, was part of the two-day online workshop on “𝐆𝐮𝐢𝐝𝐞𝐥𝐢𝐧𝐞𝐬 𝐟𝐨𝐫 𝐫𝐞𝐬𝐞𝐚𝐫𝐜𝐡 𝐞𝐭𝐡𝐢𝐜𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐢𝐭𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐓𝐨𝐑 𝐟𝐨𝐫 𝐫𝐞𝐬𝐞𝐚𝐫𝐜𝐡 𝐞𝐭𝐡𝐢𝐜𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐢𝐭𝐭𝐞𝐞” took place under the Work Package 4, of the project “𝐄𝐧𝐡𝐚𝐧𝐜𝐢𝐧𝐠 𝐑𝐞𝐬𝐞𝐚𝐫𝐜𝐡 𝐂𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐢𝐧 𝐇𝐢𝐠𝐡𝐞𝐫 𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐢𝐧 𝐊𝐨𝐬𝐨𝐯𝐨 (𝐑𝐞𝐬𝐞𝐚𝐫𝐜𝐡𝐂𝐮𝐥𝐭)” – an Erasmus+ project financed by European Union, and coordinated by the IBC-M College. The…

Continue Reading

IREDS fillon bashkëpunimin me organizatën TOKA në projektin rajonal “02 Hero”

Instituti për Kërkim, Edukim dhe Zhvillim Social (IREDS) është ndër fituesit e thirrjes për impelementimin e modelit “të gjitha në një vend” për punësimin e të rinjëve NEET (të rinjë të pa përfshirë në edukim, punësim apo trajnim), pjesë e projektit “Karriera ime nga Zero në Hero” të mbështetur nga Bashkimi Europian. Projekti Hero ofron…

Continue Reading