Trajnim në Programin SPSS

Instituti IREDS organizon Trajnim në SPSS (Paketa Statistikore për Shkencat Sociale). Trajnimi mbahet gjatë tri ditëve, dhe ofron 20 orë akademike. Trajnimi ofrohet për studentë (sidomos të studimeve pasdiplomike, Master dhe doktorraurë, por edhe Bachelor) të shkencave sociale, ekonomike, mjekësore, etj, personave që punojnë në organizatat e shoqërisë  civile, institucionet publike, apo nësektorin e biznesit, të cilët…

Continue Reading

Përfundoi moduli i parë në trajnimin e Edukimit Inkluziv

Moduli u ofroi pjesëmarrësve njohuri rreth kornizës ndërkombëtare, e posaçërisht asaj vendore rreth edukimit inkluziv dhe qasjeve gjithëpërfshirëse në arsim. Pjesëmarrësit poashtu patën mundësi të reflektojnë përmes rastit studimor rreth praktikave shkollore në edukimin inkluziv. Në vikendin në vazhdim vijon moduli i dytë “Shkolla inkluzive – vlerësimi dhe modelimi i shkollës inkluzive”. Foto nga trajnimi

Continue Reading

Trajnime në Edukimin Inkluziv / Gjithëpërfshirës

Ftesë për regjistrim! Instituti për Kërkim, Edukim dhe Zhvillim Social (IREDS) organizon trajnimin për mësimdhënës në fushën e edukimit inkluziv/gjithëpërfshirës. Pjesëmarrës për këtë trajnim janë të gjithë mësimdhënësit që punojnë në arsimin parashkollor, fillor, të mesëm të ultë dhe të mesëm të lartë. Ky trajnim u ofron mësimdhënësve një përspekitvë të trendeve të fundit në zhvillimin e…

Continue Reading

Akreditohet Programi Trajnimit per Mesimdhënës

Instituti për Kërkim, Edukim dhe Zhvillim Social (IREDS) e akrediton në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë programin e trajnimit për mësimdhënës filelstar dhe karrieres në fushën e edukimit inkluziv. Ky trajnim u ofron mësimdhënësve një përspekitvë të trendeve të fundit në zhvillimin e arsimit parauniversitar, në të cilin kanë filluar reformat e mësimit inkluziv në…

Continue Reading