Trajnim për mësimdhënës EDUKIMI INKLUZIV / GJITHËPËRFSHIRËS

Instituti për Kërkim, Edukim dhe Zhvillim Social (IREDS) organizon trajnimin për mësimdhënës në fushën e edukimit inkluziv. Ky trajnim u ofron mësimdhënësve një përspekitvë të trendeve të fundit në zhvillimin e arsimit parauniversitar, në të cilin kanë filluar reformat e mësimit inkluziv në shkollat dhe klasat e kombinuara. Me këtë rast, trajnimi fokusohet në përgatitjen…

Continue Reading

Trajnim për mësimdhënës METODOLOGJI TË REJA NË MËSIMDHËNIE DHE VLERËSIM

Instituti për Kërkim, Edukim dhe Zhvillim Social (IREDS) organizon trajnimin për mësimdhënës në fushën e Metodologjive të reja në  mësimdhënie dhe vlerësim. Ky trajnim u ofron mësimdhënësve një përspekitvë të trendeve të fundit në zhvillimin e arsimit parauniversitar, në të cilin kanë filluar reformat e mësimit në zbatimin e Kurrikulës së re dhe metodologjitë e…

Continue Reading

IREDS – AKREDITOHET NGA MASHTI PËR TRAJNIMIN E MËSIMDHËNËSVE PËR EDUKIMIN INKULZIV DHE METODOLOGJI TË REJA NË MËSIMDHËNIE

Instituti për Kërkim, Edukim dhe Zhvillim Social (IREDS) e akrediton në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë programin e trajnimit për mësimdhënës filelstar dhe karrieres në fushën e Edukimit Inkluziv dhe Metodologjit të reja në Mësimdhenie. Ky trajnim u ofron mësimdhënësve një përspekitvë të trendeve të fundit në zhvillimin e arsimit parauniversitar, në të cilin…

Continue Reading

Lansohet projekti “Ngritja e kulturës kërkimore në arsimin e lartë në Kosovë” ResearchCULT, IREDS me rol esencial!

Prishtinë, 24 shkurt – Ministrja e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, Hykmete Bajrami mori pjesë në aktivitetin – Lansimi i projektit strukturor Erasmus + “Ngritja e kulturës kërkimore në arsimin e lartë në Kosovë (ResearchCult)”. Qëllimi i këtij projekti është të mbështesë ngritjen e kulturës së kërkimit në institucionet e arsimit të lartë në Kosovë, si…

Continue Reading

Nënshkrimi i marrëveshjes me ShFMU “Pandeli Sotiri” në Obiliq

Nënshkrimi i marrëveshjes me ShFMU “Pandeli Sotiri” në Obiliq Instituti IREDS sot nënshkroi marrëveshjen e bashkëpunimit me Shkollën Fillore dhe të Mesme të Ulët “Pandeli Sotiri” në Obiliq për ofrim të trajnimeve në Edukimin Inkluziv / Gjithëpërfshirës për gjithë stafin mësimdhënës të kësaj shkolle. Ky projekt financohet nga Programi i Bankës Botërore, i cili ka…

Continue Reading

Nënshkrimi i marrëveshjes me ShFMU “Pandeli Sotiri” në Obiliq

Instituti IREDS sot nënshkroi marrëveshjen e bashkëpunimit me Shkollën Fillore dhe të Mesme të Ulët “Pandeli Sotiri” në Obiliq për ofrim të trajnimeve në Edukimin Inkluziv / Gjithëpërfshirës për gjithë stafin mësimdhënës të kësaj shkolle. Ky projekt financohet nga Programi i Bankës Botërore, i cili ka për  qëllim ngritjen e kapaciteteve të shkollave të arsimit…

Continue Reading

Trajnim në Programin SPSS

Instituti IREDS organizon Trajnim në SPSS (Paketa Statistikore për Shkencat Sociale). Trajnimi mbahet gjatë tri ditëve, dhe ofron 20 orë akademike. Trajnimi ofrohet për studentë (sidomos të studimeve pasdiplomike, Master dhe doktorraurë, por edhe Bachelor) të shkencave sociale, ekonomike, mjekësore, etj, personave që punojnë në organizatat e shoqërisë  civile, institucionet publike, apo nësektorin e biznesit, të cilët…

Continue Reading

Përfundoi moduli i parë në trajnimin e Edukimit Inkluziv

Moduli u ofroi pjesëmarrësve njohuri rreth kornizës ndërkombëtare, e posaçërisht asaj vendore rreth edukimit inkluziv dhe qasjeve gjithëpërfshirëse në arsim. Pjesëmarrësit poashtu patën mundësi të reflektojnë përmes rastit studimor rreth praktikave shkollore në edukimin inkluziv. Në vikendin në vazhdim vijon moduli i dytë “Shkolla inkluzive – vlerësimi dhe modelimi i shkollës inkluzive”. Foto nga trajnimi

Continue Reading

Trajnime në Edukimin Inkluziv / Gjithëpërfshirës

Ftesë për regjistrim! Instituti për Kërkim, Edukim dhe Zhvillim Social (IREDS) organizon trajnimin për mësimdhënës në fushën e edukimit inkluziv/gjithëpërfshirës. Pjesëmarrës për këtë trajnim janë të gjithë mësimdhënësit që punojnë në arsimin parashkollor, fillor, të mesëm të ultë dhe të mesëm të lartë. Ky trajnim u ofron mësimdhënësve një përspekitvë të trendeve të fundit në zhvillimin e…

Continue Reading